Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Regler och rutiner

Här följer regler och rutiner för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi (ITIT). De baserar sig på Högskoleförordningen, och styrdokument för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet.

1. Allmänt
2. Finansiering, utlysning, urval, antagning, anställning
3. Allmän studieplan
4. Individuell studieplan
5. Handledning och resurser
6. Kurser
7. Uppföljning
8. Doktorsexamen och licentiatexamen
9. Organisation
10. Övrigt

1. Allmänt

Utbildningen genomförs normalt på heltid under fyra läsår (240 hp). Möjlighet finns att avlägga licentiatexamen efter två år (120 hp). För deltidsstuderande förlängs studietiden i proportion till den minskade studieintensiteten, dock maximalt åtta år. Utbildning på forskarnivå består dels av kurser, vilka examineras efter hand och dels av eget forskningsarbete vilket ska leda fram till en licentiatuppsats / doktorsavhandling. Ämnet för arbetet väljs i samråd med handledare i samband med antagning eller så snart som möjligt därefter.

Vid institutionen för tillämpad IT finns följande ämnen för utbildning på forskarnivå:

  • informatik
  • tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap
  • kognitionsvetenskap

2. Finansiering, utlysning, urval, antagning, anställning

Finansiering

Antagning av doktorand får endast ske om fullgod finansiering kan säkras för hela utbildningstiden. Finansiering av utbildning på forskarnivå ska som huvudregel ske via anställning som doktorand, eller inom ramen för en anställning där Göteborgs universitet inte är arbetsgivare (extern anställning).

Utlysning

Utlysning av doktorandtjänst ska ske i konkurrens. Utlysningen ska utformas så att ökad internationell rekrytering tillgodoses. Utlysningen ska göras både på svenska och engelska. Tiden från utlysningen till ansökningstidens utgång ska uppgå till minst tre veckor. Ledig doktorandplats skall annonseras på universitetets webbplats för lediga anställningar. Utlysningen får inte innehålla några ytterligare krav utöver vad som framgår av Högskoleförordning samt allmän studieplan. Undantag från dessa regler för utlysning får göras vid antagning av doktorand med annan arbetsgivare.

Urval

Urval vid antagning till doktorandplats skall baseras på grundläggande och särskild behörighet som fastställts i den allmänna studieplanen för ämnet, samt bedömningen av den sökandes förmåga att i övrigt tillgodogöra sig utbildningen.

Antagning

Institutionen ansvarar för beredning av antagning till utbildning på forskarnivå och prefekt beslutar om antagning. Vid antagningen skall institutionen se till att det upprättas en individuell studieplan. Antagning får endast ske om fullgod finansiering kan säkras för hela utbildningstiden (se Finansiering). Doktorand skall som regel antas med doktorsexamen som mål. Sökande som antagits till utbildning för doktorsexamen får, efter ansökan, avsluta sin utbildning med licentiatexamen.

Anställning

Anställning som doktorand regleras i högskoleförordningen. Vid doktorandanställning kan doktoranden delta i institutionstjänstgöring upp till 20 % fördelat över studietiden. Institutionstjänstgöring bör utformas så att den är meriterande för doktoranden. Den kan utgöras av undervisning, projektledning och/eller administrativa arbetsuppgifter. Även arbete med att ta fram forskningsansökningar i syfte att finansiera t.ex. utlandsvistelser eller egen framtida projektanställning kan räknas som institutionstjänstgöring. Tjänstgöringen får inte ha menlig inverkan på doktorandens utbildning. Institutionstjänstgöring skall ge motsvarande förlängning av doktorandanställningen. Institutionstjänstgöring skall specificeras i doktorandens individuella studieplan.

Doktorand med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet

Många doktorander har anställning inom industri, forskningsinstitut, förvaltning eller andra högskolor i regionen. I dessa fall bedrivs utbildningen som regel på deltid och tiden för utbildningen kan variera betydligt. Den får dock inte överstiga 8 år (för licentiatexamen 4 år). Innan antagning av doktorand med annan arbetsgivare skall ITIT och arbetsgivaren träffa en överenskommelse där parternas ansvar för att doktoranden klarar av utbildningen inom stipulerad tid klargörs. Akademin har ansvar för handledning medan doktorandens arbetsgivare har ansvar för finansiering och att tid för forskning avsätts. Avtal mellan finansierande arbetsgivare och antagande institution ska formuleras i enlighet med Göteborgs universitets avtalsmall för finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för en extern anställning. Om avtal om finansiering inom ramen för en extern anställning inte följs av den finansierande arbetsgivaren och denna omständighet inte kunnat förutses av antagande institution är institutionen inte skyldig att överta finansieringsansvaret för doktorandens fortsatta studier. Institutionen ska dock verka för att hitta en alternativ finansiering för doktoranden i syfte lösa den uppkomna situationen och möjliggöra för doktoranden att slutföra utbildningen i enlighet med den individuella studieplanen.

3. Allmän studieplan

Se egen rubrik i vänsterkolumnen.

4. Individuell studieplan

Se egen rubrik i vänsterkolumnen.

5. Handledning och resurser

Doktorand skall ges möjlighet till kontinuerlig kontakt med handledarna för diskussion och tillgång till fortlöpande synpunkter under avhandlingsarbetes fortskridande. Doktoranden har utöver handledning rätt till sådana resurser som kan anses nödvändiga för att på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra utbildningen. Till nödvändiga resurser räknas tillgång till en arbetsplats vid institutionen med rätt att utnyttja institutionens gemensamma utrustning och tjänster.

6. Kurser

Se vänsterkolumnen.

7. Uppföljning

Doktorandernas utbildning och forskarutbildningens kvalitet följs regelbundet upp på olika sätt. De individuella studieplanerna är ett viktigt instrument i uppföljningen av doktorandens progression. De följs upp på institutionen genom samtal med doktorand, handledare, och ansvariga för forskarutbildningen. En annan viktig del av en doktorands framåtskridande är de etappseminarier som varje doktorand förväntas medverka i, planerings-, halvtids- och slutseminarium.

Planeringsseminarium

Detta är det första tillfället för doktoranden att presentera sin avhandlingsidé eller avhandlingsskiss. Vid detta tillfälle utses någon från forskarkollegiet som kan fungera som bollplank för doktorandens kommande presentation av en avhandlingsplan.

Halvtidsseminarium

Halvtidsseminarium är ett obligatoriskt, offentligt utlyst seminarium där ett vetenskapligt arbete föreligger. Arbetet skall sammanfattas och presenteras av doktoranden. Arbetet kan till exempel bygga på två till tre publikationer och ett kappautkast (som sammanfattar forskningsresultaten) eller ett sammanhållet manuskript. Halvtidsseminarium äger rum senast när det enligt den individuella studieplanen återstår utbildningstid som motsvarar två års utbildning på heltid till doktorsexamen. Huvudhandledaren ansvarar för och tar initiativet till att halvtidsseminariet utförs. Anmälan om halvtidsseminarium lämnas till forskarutbildningsansvarig senast fyra veckor före datum för seminariet. Huvudhandledare utser, i samråd med examinator, diskussionsledare som kan vara intern eller extern. Halvtidsseminariet skall utlysas minst tre veckor i förväg. Efter seminariet är det önskvärt att diskussionsledaren lämnar skriftliga kommentarer till arbetets fortskridande.

Slutseminarium

Slutseminarium äger rum när huvudhandledaren bedömer att avhandlingsarbetet närmar sig slutfasen. Huvudhandledaren ansvarar för och tar initiativet till att slutseminariet utförs. Anmälan om slutseminarium lämnas till forskarutbildningsansvarig senast sex veckor före datum för seminariet. Huvudhandledare utser, i samråd med examinator, diskussionsledare som bör vara extern.

Länkar till praktiska riktlinjer för etappseminarier:

Planeringsseminarium Halvtidsseminarium Slutseminarium

8. Doktorsexamen och licentiatexamen

Licentiatexamen

Licentiatuppsatsen ska läggas fram vid ett offentligt licentiatseminarium. Huvudhandledare anmäler licentiatseminariet till vice prefekt för utbildning på forskarnivå senast sex veckor före seminariet. Examinator är vanligtvis ordförande för seminariet. Särskild opponent skall utses för licentiatuppsatsen. Denne är i normalfallet extern. Senast tre veckor innan seminariet äger rum skall det lysas ut och uppsatsen skall då finnas tillgänglig.

Se råd och anvisningar vid IT fakulteten

Doktorsexamen

Doktorsavhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation. Anmälan om disputation skickas till fakultetskansliet senast sex veckor före planerat datum för disputationen. Dekanus. Dekanus utser ordförande, opponent och betygsnämnd för disputationen på förslag från huvudhandledare.

Läs mer på IT-fakultetens doktorandportal

Institutionen betalar tryckningskostnader på max 20.000 kr exkl. moms. I tryckningsbidraget ingår även eventuell språkgranskning. Det skall i disputationssalen finnas framlagt, på tydlig plats, minst 20 exemplar av avhandlingen med spikblad ilagt.

Tryck av avhandling (IT-fakulteten)

9. Organisation

Forskarutbildningen på institutionen leds av en viceprefekt med ansvar för forskarutbildning. Viceprefektens ansvar gäller övergripande planering av forskarutbildningen och uppföljning av doktorandernas avhandlingsprocesser, kommunikation av regelverk och praxis till handledare och doktorander, kvalitetssäkring av forskarutbildningen, samt beredning av olika forskarutbildningsfrågor inför diskussion i beredande organ eller beslut i beslutsorgan.

Handledarkollegiet består av institutionens handledare och examinatorer.
Kollegiet behandlar:

  • Handledarens roll
  • Principiella frågor om forskarutbildning på institutionen
  • Erfarenhetsutbyte
  • Forskarutbildningskurser och koordinering av seminarier
  • Praxisfrågor, samt är
  • Remissinstans

10. Övrigt

I övrigt hänvisas till gällande lagar och förordningar som reglerar utbildning på forskarnivå vid svenska universitet samt Göteborgs universitets regler för utbildning på forskarnivå.

Sidansvarig: Peter Larsson|Sidan uppdaterades: 2019-09-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://ait.gu.se/utbildning/forskarutbildning/regler-och-rutiner/
Utskriftsdatum: 2020-01-26